งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2561 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน