คณะผู้บริหาร

ดร.นิตยา มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นายธัมนูญ อุ่นศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางเบญจวรรณ แดงสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพิชธิ์ญาณัณณ์ นรสิงห์
ข้าราชการบำนาญ