ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสามารถ ลาดจันทึก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววันวิสาข์ จิตต์สุภา
ครู คศ.2 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสุรีรัตน์ รื่นกลิ่น
ครู คศ.3

นางพรรณี ภักดีวงษ์
ครู คศ.3

นายสมรักษ์ ชูศิริ
ครู คศ.3

นายกฤษณะพงศ์ กำลังเอก
ครู คศ.2

นางสาวดาวประดับ ตรีเภรี
ครู คศ.1

นายมนตรี รอดเจริญ
ครู