กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสามารถ ลาดจันทึก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุรีรัตน์ รื่นกลิ่น
ครู คศ.3

นางพรรณี ภักดีวงษ์
ครู คศ.3

นายสมรักษ์ ชูศิริ
ครู คศ.3

นายกฤษณะพงศ์ กำลังเอก
ครู คศ.2

นางสาวดาวประดับ ตรีเภรี
ครู คศ.1

นายศิริชัย อาษามั่น
ครู คศ.1

นางสาวปรียา แขมโค้ง
ครูผู้ช่วย

นายมนตรี รอดเจริญ
ครูอัตราจ้าง