ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพรรณี ภักดีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศิริรัตน์ โคตรสงคราม
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมรักษ์ ชูศิริ
ครู คศ.3

นางสุรีรัตน์ รื่นกลิ่น
ครู คศ.3

นางสาววันวิสาข์ จิตต์สุภา
ครู คศ.2

นายสามารถ ลาดจันทึก
ครู คศ.2

นายกฤษณะพงศ์ กำลังเอก
ครู คศ.2

นางสาวดาวประดับ ตรีเภรี
ครูผู้ช่วย

นายมนตรี รอดเจริญ
ครู