ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิลาลินี สินกิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิธร ศักดาวงษ์
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางณัฏฐิณี อ๊อกกังวาล
ครู คศ.3

นางจริยา จันทร์ปราง
ครู คศ.3

นางสาวพนิดา จิตรจรัส
ครู คศ.3

นางเขมสิริ กิจเจริญโชติกุล
ครู คศ.2

นางสาวอุษาวดี ออทะขันธ์
ครู คศ.1

นายเอนก สุวาท
ครู คศ.1

นางสาวปัทมา ทองดี
ครู คศ.1

นางสาวธนัฏฐา โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจริยาพร ยิ้มคง
ครูผู้ช่วย

นายวรุตน์ โอยสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยตา พรหมสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณพัชร อนุบุตร
ครูผู้ช่วย

นายณัฐกานต์ บุตรให้
ครูผู้ช่วย

นางสาวสระศรี ภิรมย์โยธี
ครูผู้ช่วย