ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาวดี เวสสะประวีณวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเดือนเต็ม พงษ์มา
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสกล เติมญวน
ครู คศ.3

นางอภิชญา มีทอง
ครู คศ.3

นายภารดา ศิลป์ชัย
ครู คศ.1

นางสาวปวริศา ผ่านภูวงษ์
ครู คศ.2

นายเฉลิมพล ตาแก้ว
ครู คศ.1

นายจรณบูรณ์ กนกงามวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร กลิ่นหอม
ครู คศ.1

นายจรัญ จินดาชื่น
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา ดอนทันเมือง
ครู คศ.1

นางสาวจรรยานุช พิมพ์บูลย์
ครู คศ.1

นางสาวโสภินันท์ ปราบคช
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจฉราภรณ์ เกิดผล
ครูผู้ช่วย

นายรพีพัฒน์ ชูเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุมาภรณ์ ดวงรัตนเอกชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทิกานต์ อักษร
ครูผู้ช่วย

นางสาวธมกร นาควิจิตร
ครูผู้ช่วย

นายทวิภาค ครองบุญ
ครูผู้ช่วย