กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุภาวดี เวสสะประวีณวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเฉลิมพล ตาแก้ว
ครู คศ.1

นายสกล เติมญวน
ครู คศ.3

นางอภิชญา มีทอง
ครู คศ.3

นายจรณบูรณ์ กนกงามวงศ์
ครู คศ.1

นายจรัญ จินดาชื่น
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา ดอนทันเมือง
ครู คศ.1

นางสาวจรรยานุช พิมพ์บูลย์
ครู คศ.1

นางสาวโสภินันท์ ปราบคช
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉราภรณ์ เกิดผล
ครู คศ.1

นางสาวนันทิกานต์ อักษร
ครู คศ.1

นางสาวธมกร นาควิจิตร
ครู คศ.1

นายทวิภาค ครองบุญ
ครู คศ.1

นางสาววันวิสาข์ ฟักแฝง
ครูผู้ช่วย

นางสาววราภรณ์ อินดวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวลิตา สายโสภา
ครูอัตราจ้าง

นายเพชรวิชญ์ สำราญ
ครูอัตราจ้าง