กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุภาวดี เวสสะประวีณวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเดือนเต็ม พงษ์มา
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสกล เติมญวน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางอภิชญา มีทอง
ครู คศ.3

นายภารดา ศิลป์ชัย
ครู คศ.1

นางสาวปวริศา ผ่านภูวงษ์
ครู คศ.2

นายเฉลิมพล ตาแก้ว
ครู คศ.1

นายจรณบูรณ์ กนกงามวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวกนกพร กลิ่นหอม
ครู คศ.1

นายจรัญ จินดาชื่น
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา ดอนทันเมือง
ครู คศ.1

นางสาวจรรยานุช พิมพ์บูลย์
ครู คศ.1

นางสาวโสภินันท์ ปราบคช
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉราภรณ์ เกิดผล
ครู คศ.1

นางสาวนันทิกานต์ อักษร
ครู คศ.1

นางสาวธมกร นาควิจิตร
ครูผู้ช่วย

นายทวิภาค ครองบุญ
ครูผู้ช่วย