ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานคอมพิวเตอร์

นางสมพิศ วงษ์ประเทศ
ครู คศ.2
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นายภูเบศร์ ขาวพุ่ม
ครู คศ.1 รองหัวหน้างาน

นางพรทิพย์ วัฒนาดิลกกุล
ครู คศ.3

นางสาวถุงเงิน จันทาสอน
ครู คศ.2

นางสาวชุลีกร พินธิระ
ครู คศ.3

นายวิชิต ครองบุญ
ครู คศ.2

นางสาววลัยลักษณ์ อันทานุวงศ์
ครู คศ.2

นายราชัน พิมพ์ทรัพย์
ครู คศ.1

นายวินัย ศรีใสคำ
ครู คศ.1

นายณัฐพล เชียงมา
ครู คศ.1

นัทดาว ภูฆัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัทธรนันท์ มุขชาติ
ครู

นายชูเกียรติ มีประเสริฐ
ครู