กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

นางสมพิศ วงษ์ประเทศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

นายภูเบศร์ ขาวพุ่ม
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพรทิพย์ วัฒนาดิลกกุล
ครู คศ.3

นางสาวถุงเงิน จันทาสอน
ครู คศ.2

นางสาวชุลีกร พินธิระ
ครู คศ.3

นายวิชิต ครองบุญ
ครู คศ.2

นางสาววลัยลักษณ์ อันทานุวงศ์
ครู คศ.2

นายราชัน พิมพ์ทรัพย์
ครู คศ.1

นายวินัย ศรีใสคำ
ครู คศ.1

นายณัฐพล เชียงมา
ครู คศ.1

นัทดาว ภูฆัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัทธรนันท์ มุขชาติ
ครู

นายชูเกียรติ มีประเสริฐ
ครู

นางสาวธนาภรณ์ กระแสโสม
ครู