กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

นางปวรินทร์ ปรางทอง
ครู คศ.2 หัวหน้าแผนภาษาจีน

นางสาวรติพร แสนรวยเงิน
ครู คศ.1

นางสาวรัตติยา สังขรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์สุดา จงไกรจักร์
ครู คศ.1