ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

นางปวรินทร์ ปรางทอง
ครู คศ.1 หัวหน้าแผนภาษาจีน

นางสาวรติพร แสนรวยเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติยา สังขรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพย์สุดา จงไกรจักร์
ครูผู้ช่วย