ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางสาวอุบลรัตน์ วรวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ เดชาพันธุ์กุล
ครู คศ.2

นายเอกชัย ฉายสิว
ครู คศ.1

นางวิไลพร ศิลาพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวทัศนีย์ กองทองนอก
ครู