งานแนะแนว

นางสาวจุฑามาศ เดชาพันธุ์กุล
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวอุบลรัตน์ วรวัฒน์
ครู คศ.3 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

นายเอกชัย ฉายสิว
ครู คศ.1

นางวิไลพร ศิลาพงษ์
ครู คศ.1