กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณัฐพงศ์ ยาพรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจีรภา มนูสาร
ครู คศ.2 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางบังอร คล้ายวัฒนะ
ครู คศ.3

นายสมพงษ์ คล้ายวัฒนะ
ครู คศ.3 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป

นายโบว์แดง ราชสิงห์
ครู คศ.3

นางสาวสลิลทิพย์ สนธิขันธ์
ครู คศ.3

นางพัชรษิธวัณ สุขนิติพัส
ครู คศ.3

นายพงศักดิ์ แก่นทองหลาง
ครู คศ.3

นางสาวจันทิมา กันเรือง
ครู คศ.3

นางพรพิชา ซื่อตรง
ครู คศ.2

นายสมพงษ์ ประเสริฐ
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.สกนธ์ พุทธเจริญ
ครู คศ.1

นายวรรณกร หงษ์อินทร์
ครู คศ.1

นางสาวอรดา ชูเชิด
ครู คศ.1

นางสาวแพรวพรรณ จันตะคุณ
ครู คศ.1

นางสาวปรัชญาพร อนุรักษ์
ครู คศ.1

นางสาวธิดารัตน์ อักษร
ครู คศ.1

นางสาวศุภรัตน์ กองธรรม
ครูผู้ช่วย

นายเทวัญ จันทร์ทอง
ครู