ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพงศักดิ์ แก่นทองหลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐพงศ์ ยาพรม
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางบังอร คล้ายวัฒนะ
ครู คศ.3

นายสมพงษ์ คล้ายวัฒนะ
ครู คศ.3

นายโบว์แดง ราชสิงห์
ครู คศ.3

นางสาวสลิลทิพย์ สนธิขันธ์
ครู คศ.3

นางพัชรษิธวัณ สุขนิติพัส
ครู คศ.3

นางสาวจันทิมา กันเรือง
ครู คศ.3

นางจีรภา มนูสาร
ครู คศ.2

นางพรพิชา ซื่อตรง
ครู คศ.2

นายสมพงษ์ ประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวจริยา ศิริวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวนันท์นภัส นุแรมรัมย์
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.สกนธ์ พุทธเจริญ
ครู คศ.1

นายวรรณกร หงษ์อินทร์
ครู คศ.1

นางสาวอรดา ชูเชิด
ครู คศ.1

นางสาวแพรวพรรณ จันตะคุณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรัชญาพร อนุรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ อักษร
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภรัตน์ กองธรรม
ครูผู้ช่วย

นายเทวัญ จันทร์ทอง
ครู