งานแผนงานโรงเรียน
งานแผนงาน
วิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.31 KB
สรุปกิจกรรมจัดหาสื่อห้องเรียนคุณภาพ 2563

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.26 KB
สรุปกิจกรรมปี 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.35 KB
สรุปกิจกรรมส่งเสริมการบริหารการจัดการกลุ่มสาระ2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.68 KB
บันทึกข้อความกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.95 KB
สรุปกิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ ปี 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.31 KB
สรุปการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปี 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 656.69 KB