งานแผนงานโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2561-2564
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564
งานแผนงาน
วิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.31 KB
สรุปกิจกรรมจัดหาสื่อห้องเรียนคุณภาพ 2563

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.26 KB
สรุปกิจกรรมปี 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.35 KB
สรุปกิจกรรมส่งเสริมการบริหารการจัดการกลุ่มสาระ2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.68 KB
บันทึกข้อความกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.95 KB
สรุปกิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ ปี 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.31 KB
สรุปการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปี 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 656.69 KB