ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแผนงานโรงเรียน
งานแผนงานโรงเรียน
 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

+1.ประวัติโรงเรียน
+2.โครงสร้างการบริหารงาน
+3.ประมาณรายรับ
+4.การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว

โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562
+โครงการส่งเสริมให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
  -กิจกรรมวันไหว้ครู
  -กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ
  -กิจกรรมวันเข้าพรรษา
  -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
  -กิจกรรมพิธีประดับเข็มพระมหาพิชัยมงกุฎ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  -กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  -กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
  -กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด
  -กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  -กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
  -กิจกรรมวันปิยมหาราช
  -กิจกรรมห้องสวยด้วยมือเรา
  -กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  -กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
  -กิจกรรมเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน
  -กิจกรรมอบรมคณะกรรมการนักเรียนและสารวัตรนักเรียน
  -กิจกรรมสภานักเรียน
  -กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
  -กิจกรรมจัดตกแต่งห้องสภานักเรียน
  -กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

+โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ
  -กิจกรรมวันไหว้ครู
  -กิจกรรมวันสุนทรภู่
  -กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
  -กิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์
  -กิจกรรมพิธีไหว้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  -กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและกีฬาระหว่างห้องเรียน
  -กิจกรรมบริหารหลักสูตร
  -กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
  -กิจกรรมนิทรรศการวิชาการและแสดงผลงานโรงเรียน
  -กิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย
  -กิจกรรมพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
  -กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  -กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย
  -กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางคณิศาสตร์
  -กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Math R.P.R.
  -กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  -กิจกรรมฝึกทักษะการทำโครงงาน
  -กิจกรรมLibrary Science
  -กิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเข้าประกวดแข่งขันภายนอกสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  -กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรและพืชกินแมลง
  -กิจกรรมเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี-เอก ภายในสถานศึกษา
  -กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
  -กิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์
  -กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางด้านสังคมศึกษา
  -กิจกรรมยกย่องเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์