ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น)

นางสาวสุมินชา ทศไกร
ครู คศ.1 หัวหน้าแผนภาษาญี่ปุ่น

นางณัฐิดา จงวิศาล
ครูผู้ช่วย

นางสาวธันยมัย มีบำรุง
ครูผู้ช่วย

นายณัฐธพงษ์ นาคะพงษ์
ครูผู้ช่วย