ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอารยา ผังลักษณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชัยนันท์ พูลเพิ่มคล้าย
ครู คศ.2 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวจินดา คนเที่ยง
ครู คศ.3

นางสาวอุดมพร คัมภิรานนท์
ครู คศ.2

นางสาวทัศนีย์ ซัวเกษม
ครู คศ.3

นางสาววราภรณ์ ใจดี
ครู คศ.2

นางสาวยอดขวัญ เขตใหญ่
ครู คศ.3

นางอรวรรณ ศิริรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งอรุณ ภิรมย์กิจ
ครู คศ.1

นางสาวนริสรา ปัญจ่าแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวกัญญาณัฐ ธงศรี
ครู คศ.2

นายสุริยา แสนสุขไสย
ครู คศ.1

นางสาวกชพร วิชา
ครูผู้ช่วย

นายสุชาติ ศรีม่วง
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพย์สุคนธ์ หัสสนะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุณิชา ศรีหารักษา
ครูผู้ช่วย