ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอารยา ผังลักษณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุริยา แสนสุขไสย
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจินดา คนเที่ยง
ครู คศ.3

นางสาวอุดมพร คัมภิรานนท์
ครู คศ.3

นางอรวรรณ ศิริรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวทัศนีย์ ซัวเกษม
ครู คศ.3

นางสาวยอดขวัญ เขตใหญ่
ครู คศ.3

นางสาววราภรณ์ ใจดี
ครู คศ.2

นายชัยนันท์ พูลเพิ่มคล้าย
ครู คศ.2

นางสาวกัญญาณัฐ ธงศรี
ครู คศ.2

นางสาวนริสรา ปัญจ่าแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งอรุณ ภิรมย์กิจ
ครู คศ.1

นางสาวกชพร วิชา
ครู คศ.1

นายสุชาติ ศรีม่วง
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์สุคนธ์ หัสสนะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุณิชา ศรีหารักษา
ครูผู้ช่วย