กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจริยา จันทะชำนิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์
ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายนันท์พิสิฐ จันทะพันธ์
ครู คศ.3 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางจุฬารัตน์ ธัญญะกิจไพศาล
ครู คศ.3

นางสาวหฤทัย หอทอง
ครู คศ.3

นางสาวเสาวนีย์ เชื้อทอง
ครู คศ.3

นางสาวกุสุมา ชนะค้า
ครู คศ.1

นางสาววรรณิศา ห้วยหงษ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวจิตรานุช เจริญขำ
ครู คศ.2

นางสาวปิยาภรณ์ สันโดษ
ครู คศ.1

นายยิ่งยศ รามศรี
ครู คศ.1

นางสาวรุจิรา รักวงษ์
ครู คศ.1

นางฐิติกาญจน์ บุญประดิษฐ์
ครู คศ.1

นางสุพิชญา พุทธเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวปรียานุช โยธี
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลวรรณ เวสสะประวีณวงศ์
ครูอัตราจ้าง