กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจริยา จันทะชำนิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์
ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายนันท์พิสิฐ จันทะพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวหฤทัย หอทอง
ครู คศ.3

นางสาวเสาวนีย์ เชื้อทอง
ครู คศ.3

นางสาวกุสุมา ชนะค้า
ครู คศ.1

นางสาววรรณิศา ห้วยหงษ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวจิตรานุช เจริญขำ
ครู คศ.2

นางสาวปิยาภรณ์ สันโดษ
ครู คศ.1

นายยิ่งยศ รามศรี
ครู คศ.1

นางสาวรุจิรา รักวงษ์
ครู คศ.1

นางสุพิชญา พุทธเจริญ
ครู คศ.1

นางสาววชิราภรณ์ บุญมีสุข
ครูผู้ช่วย

นายสุพันธ์ มดจัตุรัส
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันท์นภัส นวลละออง
ครูผู้ช่วย

นางสาววรันธร อัศวธีรากุล
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีพงศกร สีหาวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลวรรณ เวสสะประวีณวงศ์
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีศิรศักดิ์ สิงห์โสภณ
ครูอัตราจ้าง

นายธนกร สิริจันทรังสี
ครูอัตราจ้าง