ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเสาวนีย์ เชื้อทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์
ครู คศ.2

นายนันท์พิสิฐ จันทะพันธ์
ครู คศ.3

นายพนอ ธัญญะกิจไพศาล
ครู คศ.3

นางจุฬารัตน์ ธัญญะกิจไพศาล
ครู คศ.3

นางสาวหฤทัย หอทอง
ครู คศ.3

นางสาวกุสุมา ชนะค้า
ครู คศ.1

นางสาววรรณิศา ห้วยหงษ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวจริยา จันทะชำนิ
ครู คศ.1

นางสาวจิตรานุช เจริญขำ
ครู คศ.1

นางสาวจุไรรัตน์ ดีมาก
ครู คศ.1

นางสาวปิยาภรณ์ สันโดษ
ครู คศ.1

นายยิ่งยศ รามศรี
ครู คศ.1

นางสาวรุจิรา รักวงษ์
ครู คศ.1

นางฐิติกาญจน์ บุญประดิษฐ์
ครู คศ.1

นางสุพิชญา พุทธเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวนภาลัย ขันแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวปรียานุช โยธี
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลวรรณ เวสสะประวีณวงศ์
ครู