คณะผู้บริหาร

ดร.นิตยา มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวพิชธิ์ญาณัณณ์ นรสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายธัมนูญ อุ่นศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารนโยบายและแผน

นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางเบญจวรรณ แดงสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายไชยรัตน์ อ๊อกกังวาล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน