กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายรุ่งเรือง เมธากุลวณิชย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ เมฆโต
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวัชระ ภักดีวงษ์
ครู คศ.3

นายธวัชชัย จำเมือง
ครู คศ.3

นายอนันตชัย แก้วกำเนิด
ครู คศ.2

นายสายัณห์ เรือนเรือง
ครู คศ.1

นายสุรเชษฐ์ ระลึกสม
ครู คศ.1

นางสาวศุภจิตรา เค่นตุ่น
ครู คศ.1

นายเฉลิมพล มาเป็ง
ครู คศ.1

นางสาวสุภาภรณ์ พันธุ์เสือ
ครูอัตราจ้าง