ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวิภาวรรณ ไชยฉอุ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพิชธิ์ญาณัณณ์ นรสิงห์
ครู คศ.3

นายสมบัติ แก้วศรี
ครู คศ.3

นางสาวรัชนีกรณ์ สมเสียง
ครู คศ.1

นางสาววิสุทธร คุณรักษา
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา โอทอง
ครู คศ.1

นางสาวเบญญาภา งามเลิศศักดา
ครู คศ.1

นายภูวเดช สมฤทธิ์
ครู คศ.1

นางชลธิชา โตภู่
ครู คศ.1

นางสาวอทิตยา เฮ่งเซ็ง
ครูผู้ช่วย

นางนิสรีน อ่าวลึกน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัคนา จันแกมแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงตะวัน เครื่องพาที
ครูผู้ช่วย