ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางชลธิชา โตภู่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวิภาวรรณ ไชยฉอุ่ม
ครู คศ.3

นายสมบัติ แก้วศรี
ครู คศ.3

นางสาวรัชนีกรณ์ สมเสียง
ครู คศ.1

นางสาววิสุทธร คุณรักษา
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา โอทอง
ครู คศ.1

นางสาวเบญญาภา งามเลิศศักดา
ครู คศ.1

นายภูวเดช สมฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวอทิตยา เฮ่งเซ็ง
ครู คศ.1

นางนิสรีน อ่าวลึกน้อย
ครู คศ.1

นางสาวลัคนา จันแกมแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวดวงตะวัน เครื่องพาที
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณิดา ทองให้
ครูผู้ช่วย