งานห้องสมุด

นางศิริลักษณ์ ทิมา
ครู คศ.3
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวพัทธนันท์ จันอารักษ์
ครู คศ.3