ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 72.74 KB 31850
ปก คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเอง 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 598.24 KB 31841
ตารางสรุป ผลการดำเนินงาน ตามค่ามาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 123164
ไฟล์การเขียนรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.5 KB 123430
ตัวอย่างการเขียนรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.98 KB 123248
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.72 KB 123139
คู่มือสอนการใช้ google classroom โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 123590
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 61.84 KB 123371
เอกสารประกอบการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 123549
>รูปการแข่งขันออกแบบกราฟิก 123529
บันทึกข้อความขอเลื่อนวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 31.97 KB 123416
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.9 KB 123106
ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563 123540
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน DLTV Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 123165
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 123312
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 123133
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.79 KB 123324
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.02 KB 123357
การเรียนการสอนด้วยศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 123328
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.5 KB 123527
การดำเนินการด้านวิชาการของสถานศึกษา Covid2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 123483
ปก sar กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 570.96 KB 123494
ปกหลัง sar ส่วนบุคคล 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.3 KB 123351
ปก sar ส่วนบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 737.36 KB 123319
บันทึกข้อความกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.78 KB 123319
สรุปกิจกรรมนิเทศกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 224.6 KB 123444
สรุปกิจกรรมจัดหาสื่อเพื่อห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 264.89 KB 123490
สรุปกิจกรรมบริหารจัดการกลุ่มสาระฯ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 198.47 KB 123505
แบบฟอร์มการจัดทำกิจกรรมปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.37 KB 123207
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 293.46 KB 123467
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2560-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 12.46 KB 123152
ตัวอย่างการเขียนรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 16.66 KB 123148
ขอความร่วมมือจัดทำและส่งพรรณนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 123511
ฟอร์มเกียรติบัตรราชประชาสานสัมพันธ์2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.8 KB 123258
แบบประเมินหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 124934
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 123313