ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสรุป ผลการดำเนินงาน ตามค่ามาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 24480
ไฟล์การเขียนรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.5 KB 24743
ตัวอย่างการเขียนรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.98 KB 24569
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.72 KB 24457
คู่มือสอนการใช้ google classroom โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 24903
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 61.84 KB 24684
เอกสารประกอบการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 24871
รูปการแข่งขันออกแบบกราฟิก 24851
บันทึกข้อความขอเลื่อนวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 31.97 KB 24737
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.9 KB 24424
ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563 24857
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน DLTV Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 24488
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 24636
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 24455
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.79 KB 24647
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.02 KB 24665
การเรียนการสอนด้วยศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 24650
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.5 KB 24841
การดำเนินการด้านวิชาการของสถานศึกษา Covid2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 24797
ปก sar กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 570.96 KB 24812
ปกหลัง sar ส่วนบุคคล 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.3 KB 24663
ปก sar ส่วนบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 737.36 KB 24640
บันทึกข้อความกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.78 KB 24632
สรุปกิจกรรมนิเทศกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 224.6 KB 24749
สรุปกิจกรรมจัดหาสื่อเพื่อห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 264.89 KB 24813
สรุปกิจกรรมบริหารจัดการกลุ่มสาระฯ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 198.47 KB 24826
แบบฟอร์มการจัดทำกิจกรรมปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.37 KB 24528
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 293.46 KB 24790
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2560-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 12.46 KB 24461
ตัวอย่างการเขียนรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 16.66 KB 24465
ขอความร่วมมือจัดทำและส่งพรรณนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 24786
ฟอร์มเกียรติบัตรราชประชาสานสัมพันธ์2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.8 KB 24572
แบบประเมินหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 25252
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 24633