ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปก ข้อตกลง วPA Word Document ขนาดไฟล์ 962.92 KB 7
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 190.5 KB 20505
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 72.74 KB 55117
ปก คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเอง 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 598.24 KB 55106
ตารางสรุป ผลการดำเนินงาน ตามค่ามาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 146428
ไฟล์การเขียนรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.5 KB 146693
ตัวอย่างการเขียนรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.98 KB 146511
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.72 KB 146401
คู่มือสอนการใช้ google classroom โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 146856
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 61.84 KB 146636
เอกสารประกอบการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 146815
>รูปการแข่งขันออกแบบกราฟิก 147220
บันทึกข้อความขอเลื่อนวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 31.97 KB 146684
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.9 KB 146380
ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563 146810
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน DLTV Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 146428
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 146575
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 146397
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.79 KB 146589
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.02 KB 146622
การเรียนการสอนด้วยศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 146592
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.5 KB 146794
การดำเนินการด้านวิชาการของสถานศึกษา Covid2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 146754
ปก sar กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 570.96 KB 146757
ปกหลัง sar ส่วนบุคคล 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.3 KB 146617
ปก sar ส่วนบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 737.36 KB 146582
บันทึกข้อความกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.78 KB 146583
สรุปกิจกรรมนิเทศกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 224.6 KB 146718
สรุปกิจกรรมจัดหาสื่อเพื่อห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 264.89 KB 146755
สรุปกิจกรรมบริหารจัดการกลุ่มสาระฯ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 198.47 KB 146768
แบบฟอร์มการจัดทำกิจกรรมปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.37 KB 146470
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 293.46 KB 146731
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2560-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 12.46 KB 146420
ตัวอย่างการเขียนรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 16.66 KB 146412
ขอความร่วมมือจัดทำและส่งพรรณนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 146786
ฟอร์มเกียรติบัตรราชประชาสานสัมพันธ์2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.8 KB 146522
แบบประเมินหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 148788
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 146579