ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสรุป ผลการดำเนินงาน ตามค่ามาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 17231
ไฟล์การเขียนรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.5 KB 17493
ตัวอย่างการเขียนรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.98 KB 17325
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.72 KB 17215
คู่มือสอนการใช้ google classroom โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 17499
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 61.84 KB 17436
เอกสารประกอบการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 17626
รูปการแข่งขันออกแบบกราฟิก 17605
บันทึกข้อความขอเลื่อนวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 31.97 KB 17487
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.9 KB 17184
ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563 17594
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน DLTV Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 17248
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 17396
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 17210
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.79 KB 17406
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.02 KB 17420
การเรียนการสอนด้วยศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 17411
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.5 KB 17573
การดำเนินการด้านวิชาการของสถานศึกษา Covid2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 17558
ปก sar กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 570.96 KB 17562
ปกหลัง sar ส่วนบุคคล 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.3 KB 17420
ปก sar ส่วนบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 737.36 KB 17396
บันทึกข้อความกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.78 KB 17392
สรุปกิจกรรมนิเทศกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 224.6 KB 17506
สรุปกิจกรรมจัดหาสื่อเพื่อห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 264.89 KB 17575
สรุปกิจกรรมบริหารจัดการกลุ่มสาระฯ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 198.47 KB 17587
แบบฟอร์มการจัดทำกิจกรรมปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.37 KB 17289
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 293.46 KB 17535
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2560-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 12.46 KB 17220
ตัวอย่างการเขียนรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 16.66 KB 17221
ขอความร่วมมือจัดทำและส่งพรรณนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 17530
ฟอร์มเกียรติบัตรราชประชาสานสัมพันธ์2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.8 KB 17327
แบบประเมินหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 17813
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 17386