ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายภูเบศร์ ขาวพุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2564,02:56  อ่าน 564 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ IYRC THAILAND Online 2020
ชื่ออาจารย์ : นางพรทิพย์ วัฒนาดิลกกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,15:00  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือบทเรียนออนไลน์ การนำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมพิศ วงษ์ประเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:56  อ่าน 753 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือบทเรียนออนไลน์ การสร้างสรรค์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมพิศ วงษ์ประเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:54  อ่าน 722 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือบทเรียนออนไลน์ สร้างสรรค์สื่อด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมพิศ วงษ์ประเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:34  อ่าน 762 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือบทเรียนออนไลน์ พื้นฐานโปรแกรม Desktop Author สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมพิศ วงษ์ประเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:32  อ่าน 779 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลมและฮาร์มอนิกอย่างง่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:29  อ่าน 850 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและโพรเจกไทล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:28  อ่าน 767 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 3 เรื่อง การหาปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่จากกราฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:27  อ่าน 787 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:27  อ่าน 780 ครั้ง
รายละเอียด..