ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คู่มือบทเรียนออนไลน์ การนำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมพิศ วงษ์ประเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:56  อ่าน 598 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือบทเรียนออนไลน์ การสร้างสรรค์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมพิศ วงษ์ประเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:54  อ่าน 562 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือบทเรียนออนไลน์ สร้างสรรค์สื่อด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมพิศ วงษ์ประเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:34  อ่าน 582 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือบทเรียนออนไลน์ พื้นฐานโปรแกรม Desktop Author สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมพิศ วงษ์ประเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:32  อ่าน 602 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลมและฮาร์มอนิกอย่างง่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:29  อ่าน 614 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและโพรเจกไทล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:28  อ่าน 603 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 3 เรื่อง การหาปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่จากกราฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:27  อ่าน 638 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:27  อ่าน 597 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,23:25  อ่าน 612 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางอภิชญา มีทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,23:37  อ่าน 612 ครั้ง
รายละเอียด..