[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

งานวิชาการ

        นางสาวสมพิศ วงศ์ประเทศ
                     ครู คศ.2

            นางสาวปวิชญา  สีภา
                     ครู คศ.2            นางสาวณรัฎชา  มณีนิล
                       ครู คศ.2

           นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
                        ครู คศ.2


แผนผังหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายดำรงศักดิ์ มีวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นางสาวจริยา จันทะชำนิ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นางกุลนิษฐ์ เบญจวรรณ
Click ดูประวัติ
นายนันท์พิสิฐ จันทะพันธ์
Click ดูประวัติ
นายพนอ ธัญญะกิจไพศาล
Click ดูประวัติ
นางจุฬารัตน์ ธัญญะกิจไพศาล
Click ดูประวัติ
นางสาวหฤทัย หอทอง
Click ดูประวัติ
นางสาวกุสุมา ชนะค้า
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณิศา ห้วยหงษ์ทอง
Click ดูประวัติ
นางสาวจิตรานุช เจริญขำ
Click ดูประวัติ
นางสาวจุไรรัตน์ ดีมาก
Click ดูประวัติ
นางสาวปิยาภรณ์ สันโดษ
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวนีย์ เชื้อทอง
Click ดูประวัติ
นายยิ่งยศ รามศรี
Click ดูประวัติ
นางสาวรุจิรา รักวงษ์
Click ดูประวัติ
นางฐิติกาญจน์ บุญประดิษฐ์
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพิชญา สารรัตน์
Click ดูประวัติ
นางสาวเชาวลักษณ์ ทับชาลี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : ภาษาไทย
7 : คณิตศาสตร์
8 : วิทยาศาสตร์
9 : สังคมศึกษา ศาสนาฯ
10 : ภาษาต่างประเทศ
11 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 : ศิลปะ
13 : สุขศึกษาและพลศึกษา
14 : งานคอมพิวเตอร์
15 : งานแนะแนว