[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

งานวิชาการ

        นางสาวสมพิศ วงศ์ประเทศ
                     ครู คศ.2

            นางสาวปวิชญา  สีภา
                     ครู คศ.2            นางสาวณรัฎชา  มณีนิล
                       ครู คศ.2

           นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
                        ครู คศ.2


แผนผังหน่วยงาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางวิภาวรรณ ไชยฉอุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นางสาวสาธินี ขำสีทอง
Click ดูประวัติ
นางสาววิสุทธร คุณรักษา
Click ดูประวัติ
นางสาวเมธินี ยิ้มสาระ
Click ดูประวัติ
นางสาวรัชนีกรณ์ สมเสียง
หัวหน้างานธุรกิจ
Click ดูประวัติ
นางเบญจวรรณ แดงสกุล
หัวหน้างานการเงิน
Click ดูประวัติ
นางรพีพรรณ เรืองรัมย์
Click ดูประวัติ
นางสาวพิชธิ์ญาณัณณ์ นรสิงห์
หัวหน้างานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวเบญญาภา งามเลิศศักดา
Click ดูประวัติ
นายอุดม ทูลประโคน
หัวหน้างานเกษตร
Click ดูประวัติ
นางจันทกานติ์ น้อยจันทร์
Click ดูประวัติ
นายภูวเดช สมฤทธิ์
Click ดูประวัติ
นายสมบัติ แก้วศรี
หัวหน้างานอุตสาหกรรม
Click ดูประวัติ
นางสาวจินตนา โอทอง
Click ดูประวัติ
นางสาวชลธิชา ประสพดี
Click ดูประวัติ
นางสาวพัทธนันท์ จันอารักษ์
หัวหน้างานห้องสมุด
Click ดูประวัติ
นางศิริลักษณ์ ทิมา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : ภาษาไทย
7 : คณิตศาสตร์
8 : วิทยาศาสตร์
9 : สังคมศึกษา ศาสนาฯ
10 : ภาษาต่างประเทศ
11 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 : ศิลปะ
13 : สุขศึกษาและพลศึกษา
14 : งานคอมพิวเตอร์
15 : งานแนะแนว