ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน DLTV Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 7
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 6
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 8
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.79 KB 7
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.02 KB 12
การเรียนการสอนด้วยศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 10
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.5 KB 12
การดำเนินการด้านวิชาการของสถานศึกษา Covid2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 13
ปก sar กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 570.96 KB 60
ปกหลัง sar ส่วนบุคคล 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.3 KB 143
ปก sar ส่วนบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 737.36 KB 152
บันทึกข้อความกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.78 KB 55
สรุปกิจกรรมนิเทศกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 224.6 KB 43
สรุปกิจกรรมจัดหาสื่อเพื่อห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 264.89 KB 38
สรุปกิจกรรมบริหารจัดการกลุ่มสาระฯ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 198.47 KB 45
แบบฟอร์มการจัดทำกิจกรรมปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.37 KB 146
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 293.46 KB 245
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2560-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 12.46 KB 52
ตัวอย่างการเขียนรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 16.66 KB 73
ขอความร่วมมือจัดทำและส่งพรรณนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 75
ฟอร์มเกียรติบัตรราชประชาสานสัมพันธ์2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.8 KB 83
แบบประเมินหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 190
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 79