ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 61.84 KB 16
เอกสารประกอบการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 214
รูปการแข่งขันออกแบบกราฟิก 440
บันทึกข้อความขอเลื่อนวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 31.97 KB 396
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.9 KB 409
ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563 436
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน DLTV Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 414
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 408
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 425
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.79 KB 404
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.02 KB 514
การเรียนการสอนด้วยศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 406
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.5 KB 413
การดำเนินการด้านวิชาการของสถานศึกษา Covid2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 415
ปก sar กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 570.96 KB 461
ปกหลัง sar ส่วนบุคคล 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.3 KB 547
ปก sar ส่วนบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 737.36 KB 557
บันทึกข้อความกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.78 KB 451
สรุปกิจกรรมนิเทศกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 224.6 KB 445
สรุปกิจกรรมจัดหาสื่อเพื่อห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 264.89 KB 433
สรุปกิจกรรมบริหารจัดการกลุ่มสาระฯ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 198.47 KB 439
แบบฟอร์มการจัดทำกิจกรรมปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.37 KB 548
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 293.46 KB 647
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2560-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 12.46 KB 454
ตัวอย่างการเขียนรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 16.66 KB 485
ขอความร่วมมือจัดทำและส่งพรรณนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 535
ฟอร์มเกียรติบัตรราชประชาสานสัมพันธ์2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.8 KB 495
แบบประเมินหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 1509
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 521