ฝ่ายบริหาร

นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นายไชยรัตน์ อ๊อกกังวาล
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางเบญจวรรณ แดงสกุล
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล